DISCLAIMER

 

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.businessmentors.eu (hierna de “Website“), uitgebaat door [naam onderneming], met maatschappelijke zetel te [adres] en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer [ondernemingsnummer] (hierna aangeduid met “Business Mentors“).

 

U wordt vriendelijk verzocht de inhoud van deze disclaimer aandachtig te lezen alvorens u op eender welke wijze gebruik maakt van de Website. Door deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze disclaimer, dan mag u de Website niet gebruiken.

 

  1. De informatie op de Website is van algemene en informatieve aard. Deze informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus in geen enkel geval als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De Website en de aangeboden informatie zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat”, zonder dat er garanties worden geleverd. Het gebruik van de Website en van erin opgenomen informatie gebeurt dan ook op eigen risico. De inhoud van deze Website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

  1. Business Mentors levert alle redelijke inspanningen om er voor te zorgen dat de informatie die ter beschikking gesteld wordt op deze Website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal Business Mentors trachten dit zo snel als mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, kan u Business Mentors steeds contacteren via het contactformulier. 

    Business Mentors is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, onrechtstreekse schade, gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, verlies van een kans, dataverlies, winstderving etc.) die voortvloeit uit het gebruik van de Website of enige informatie die beschikbaar is op de Website. Niets in deze disclaimer sluit echter de aansprakelijkheid van Business Mentors uit voor opzet of bedrog.

 

  1. De Website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan.
    Business Mentors oefent geen enkele inhoudelijke of technische controle over dergelijke websites of pagina’s en kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud. Het gebruik van deze websites of pagina’s van derden is onderworpen aan aparte voorwaarden. Business Mentors aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites of pagina’s van derden.

 

  1. Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Website en/of eventuele links is onderhevig aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van [plaats] bevoegd, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

 

  1. Business Mentors behoudt zich het recht voor om deze disclaimer steeds te veranderen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de Website en zal de gewijzigde disclaimer in werking treden vanaf de datum van kennisgeving. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op [datum].

 

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u Business Mentors contacteren via het contactformulier op de Website.